ചൂട് കാലത്തു കുളിർമയുള്ള Drinks തയ്യാറാക്കാം | Semiya Banana Drink | Mango Mastani | Cold Coffee

Coffee Drinks
#summerdrinks #refreshingsummerdrinks

Ingredients
—————-
1 cup = 240 ml
Vermicelli Banana Milk
~~~~~~~~~~~~~~~~
Banana -2
milk ice -1 cup
chilled milk -1 cup
sugar -4-5 tbsp
semiya piyasam -1 cup
banana -2-3

Mango Mastani
~~~~~~~~~~
mango -1
Sweetened condensed milk -3 tbsp
sugar -1/4 cup
cold milk -1 cup
frozen milk -1/2 cup
vanilla ice cream -3-4 scoops
mixed fruits
Mixed nuts

Cold Coffee
~~~~~~~~
cold milk -1&1/2 cup
sugar -3 – 4 tbsp
instant coffee powder – 2 tsp
frozen milk -1 cup
vanilla ice cream

Products You May Like

Articles You May Like

coffee cocktail | gin cocktail | easy cocktail | coffee martini | coffee and gin @Cocktails My Style
Latte Art🌷|Sohel.an1|#latteart #coffee #art #shorts #barista #reels #starbucks#trending #vlog#viral
Orange + espresso + vodka = ? #goldenbrowncoffee #orangejoe #cocktail #coffee #barista #espresso
3 Top Delicious Coffee Drinks 😋 3 مشروبات و لا أروع بالقهوة #drink #summer #fresh
Airscape Coffee Bean Storage Review

Leave a Reply

Your email address will not be published.